Поняття і види кримінологічного прогнозування

Прогнозування злочинності — це передбачення ймовірних змін тенденцій і закономірностей злочинності в майбутньому.

Розроблені кримінологією прогнози про майбутній стан зло­чинності в тому чи іншому регіоні або у країні загалом є під­ґрунтям для планування заходів, спрямованих на попередження злочинів.

Прогнозування взагалі — це процес наукового пізнання май­бутнього за допомогою вивчення тенденцій розвитку будь-якого явища, а прогноз є підсумковим судженням, висновком про­гнозування.

Відповідно кримінологічне прогнозування (за А. Зелінсь-ким) — це процес отримання, обробки й аналізу інформації з метою визначення майбутнього стану злочинності або ймовір­ності вчинення конкретного злочину, а кримінологічний прог­ноз — це висновок, який отримують у результаті прогнозуван Поняття і види кримінологічного прогнозування­ня, тобто судження про майбутній рівень, структуру і динаміку злочинності, а також про небезпеку вчинення злочину кон­кретною особою.

Деякі вчені поняття "прогнозування злочинності" і "кримі­нологічне прогнозування" вважають тотожними, а інші, навпа­ки, підкреслюють їх відмінність. Останні аргументують свою


думку тим, що поняття "кримінологічне прогнозування" шир­ше, оскільки охоплює прогнозування не лише злочинності, а й інших антисуспільних явищ, а також тенденцій і закономір­ностей розвитку правоохоронних органів, каральної практики, системи органів, що беруть участь у попередженні злочинів, тощо.

Проте умовно вважатимемо ці поняття тотожними.

Отже, основна мета прогнозування злочинності полягає у визначенні найзагальніших показників, що характеризують розвиток (зміну Поняття і види кримінологічного прогнозування) злочинності в майбутньому, виявленні її пози­тивних і негативних тенденцій, а також у пошуку на цій осно­ві способів зміни або стабілізації цих тенденцій у необхідному для суспільства і держави напрямі.

Особливою наукою про закони й методи прогнозування є прог­ностика. Значення цієї науки в усіх галузях людської діяль­ності важко переоцінити. Хоча прогноз завжди є ймовірним судженням, це не суперечить його об'єктивності. Злочинність належить до явищ, розвиток яких підпорядковується тільки законам теорії ймовірності. Як масове явище злочинність ста­новить відносно стійку імовірнісну систему, параметри і дина­міка якої підпорядковуються статистичним закономірностям. Визнання злочинності імовірнісною системою зі стійкими Поняття і види кримінологічного прогнозування пара­метрами теоретично обґрунтовує принципову можливість на­дійного кримінологічного прогнозування.

Максимальне підвищення надійності кримінологічного про­гнозування є одним з найосновніших завдань сучасної науки. Ступінь імовірності кримінологічного прогнозу залежить від урахування комплексу факторів, які використовують у прогно­зуванні. У процесі прогнозування необхідно враховувати не тільки статистичні дані про злочинність і осіб, які вчинили злочини, а й дані, що характеризують розвиток (зміну) інших соціальних процесів, які в будь-який спосіб впливають на зло­чинність. Факторів, що безпосередньо й опосередковано впли­вають на злочинність, дуже багато. Прогнозуючи, зокрема, зло­чинність слід ураховувати такі фактори, як появу нових форм власності, підвищення або зниження рівня достатку Поняття і види кримінологічного прогнозування населення, розшарування населення на багатих і бідних, безробіття, мігра­цію, стан моралі, ставлення населення до норм права, діяльно­сті правоохоронних органів. Важливою обставиною, що впливає
на прогноз злочинності, є зміни, що вносяться у кримінальне законодавство.

Прогнозування злочинності ґрунтується на статистичних закономірностях масового соціального явища і може здійсню­ватися на кількох рівнях:

• злочинності загалом;

• певної категорії злочинності (рецидивної, насильницької,
неповнолітніх та ін.);

• окремих видів злочинів (вбивство, вимагання, бандитизм
та ін.).

Прогнозування може здійснюватися також в межах різних соціальних груп, що сформовані за певними ознаками, такими як сімейний стан, вік, професія, освіта.

За територіальною ознакою розрізняють прогнозування за­гальнодержавне, регіональне і місцеве. Існує Поняття і види кримінологічного прогнозування також відомче кримінологічне прогнозування — у відповідній галузі народно­го господарства, на окремому підприємстві.

За тривалістю прогностичного періоду прогнози злочин­ності можуть бути короткостроковими (на один-два роки), се-редньостроковими (на 3-5 років) і довгостроковими, або перс­пективними (на 10-20 років).

Крім загального прогнозування злочинності самостійне зна­чення має індивідуальне прогнозування (передбачення інди­відуальної злочинної або правомірної поведінки). На відміну від прогнозування злочинності взагалі прогнозування індиві­дуальної злочинної поведінки теоретично розроблене ще недо­статньо, а на практичному рівні зроблено тільки перші кроки.

Методологічне обґрунтування можливості прогнозування поведінки людини пов'язане з детерміністичною концепцією поведінки, яка розглядається як результат складної Поняття і види кримінологічного прогнозування взаємодії особи, середовища і конкретної життєвої ситуації. Безумовно, складна сутність людини і різні властивості її природи зумов­люють труднощі методології пізнання і прогнозування поведін­ки, ускладнюють їх практичне здійснення, але не роблять їх неможливими. На думку А. Зелінського, індивідуальне прогно­зування повинно виходити з психології особи та її минулої ді­яльності.

Здійснювати індивідуальне прогнозування злочинної поведінки можна лише щодо осіб, які в минулому вже вчинили злочини


або припускалися антигромадської поведінки. Роль індивідуаль­ного прогнозування полягає саме в тому, щоб із зазначеного кон­тингенту осіб визначити тих, до яких необхідно вживати ін­дивідуальних попереджувальних (профілактичних) заходів з метою недопущення вчинення ними злочинів у Поняття і види кримінологічного прогнозування майбутньому.

На практиці досвідчені працівники органів внутрішніх справ можуть здійснювати чіткий прогноз щодо дій тих чи інших осіб, які скомпрометували себе антигромадською поведінкою. Маючи інформацією про властивості таких осіб і середовище, в якому вони перебувають, працівники органів внутрішніх справ своєчасно виконують профілактичну роботу, запобігаючи тим самим вчиненню злочинів.

Кримінологічне прогнозування повинно бути неупередже-ним, обґрунтованим і надійним.

Вимога неупередженості прогнозування полягає в тому, що прогноз злочинності не повинен залежати від особистих або групових інтересів і видавати бажане за істину.

Вимога обґрунтованості прогнозування полягає в тому, що воно повинно ґрунтуватися на аналізі криміногенних факторів в їх Поняття і види кримінологічного прогнозування динаміці.

Вимога надійності полягає в тому, що високий ступінь про­гнозу має здійснюватися з достовірності.


documentaedssbh.html
documentaedszlp.html
documentaedtgvx.html
documentaedtogf.html
documentaedtvqn.html
Документ Поняття і види кримінологічного прогнозування