СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про підприємства в Україні: Закон України від 26.02.06р. №. 785-12 (зі змінами та доповненнями).

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХТУ (зі змінами та доповненнями).

3. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. №1251-XII (зі змінами та доповненнями).

4. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993р. №250 (зі змінами та доповненнями).

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене приказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (зі змінами та доповненнями).

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua

7. Міжнародні стандарти фінансової звітності СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (International Financial Reporting Standards) Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

8. Безверхий К.В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: [монографія] / К.В. Безверхий. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 276 с.

9. Білоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №4. - с.35 - 40.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський і управлінський облік Навч. посібник./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Лижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 543с.

11. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит". -Житомир: ПП. „Рута", 2002. - 568с.

12. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" -Житомир: ПП "Рута", 2006. - 345с.

13. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник./ За ред. проф Ф.Ф. Бутинця, - Житомир: ЖІТІ, 2010.- 289с.

14. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета - студентам. Фінансовий облік. Просто та доступно (поради для студентів). - К.: «Все про бухгалтерський облік», 2005. - 99с.

15. Гавришко Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Н.В. Гавришко. – К., 2001. – 19 с.

16. Голов С. Чи перешкоджає П (С)БО 16 «Витрати» економічній роботі на підприємстві СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 5. - с. 3- 10.

17. Голов С.Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 3–13.

18. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г.: Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3 - те вид. - К.: А.С.К., 2000. - 282с.

19. Гудзенко Н.М. Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Н.М. Гудзенко. – К., 2006. – 25 с.

20. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - с. 7 - 11.

21. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т. 2 / Редкол.: … С СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.– 848 с.22. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т. 1 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

23. Козаченко А.Ю. Аналіз проблем та удосконалення обліку невиробничих витрат у цукровій промисловості / А.Ю. Козаченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_5_2013_04_18_19/analiz_problem_ta_udoskonalennja_obliku_nevirobnichikh_vitrat_u_cukrovij_promislovosti/25-1-0-597.

24. Козаченко А.Ю. Системний підхід до формування та відображення в обліку невиробничих витрат / А.Ю. Козаченко // Економічний часопис - ХХ. – 2012. – № 11-12(1). – С. 90-92.

25. Кондратюк О.М. Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств: автореф СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. дис. на здобуття наук. ступеня кан. екон. наук: спец. 8.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.М. Кондратюк. - Київ, 2008. - 21 с.

26. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової діяльності та правильності її складання: Навч.-метод. посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ.-К.: Єльга, Ніка-Центр, 2001 - 240с.

27. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча - К.:Каравела, 2012. - 568с.

28. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - К. Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2009.- 528с.

29. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Кондор СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 2008. - 503с.

30. Нечай Н.М. Облік та контроль невиробничих витрат (на прикладі машинобудівних підприємств): автореф. дис. канд. наук: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Н.М. Нечай. – К., 2003. – 18 с.

31. Пилипенко А.А. Об’єктивний вплив появи сучасних технологій управління на трансформацію облікової парадигми та його суб’єктивне сприйняття / А.А. Пилипенко // Сучасні проблеми управління підприємствами: матеріали міжн. наук.-практ. конф-ї 8-9 листопада 2012 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 58–61.

32. Посібник з бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами України / Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О., Школьніков Д.Г., Юркевич Н.С. - 3- е вид., перероб СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. і доп. - К.: «Укрпапір», 2003. - 472с.

33. Сльозко Т. Методи обліку витрат «стандарт - кост» і нормативний: історія та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 7. - с. 3 - 8.

34. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 3-те вид., допов. і перероб. - К.: Алерта, 2008. - 926с.

35. Фінансовий облік: Підручник / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. /. - К., 2009. - 976с.

36. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посіб. / Ю.С. Цал-Цалко. - Житомир: ЖІТІ. 2002. - 647 с.

37. Цибульник М.О. Екологічні витрати та обов’язання в системі бухгалтерського обліку / М.О. Цибульник // Економічні науки, серія «Облік і фінанси». – 2012. – № 9(33). – С. 93-98.

38. Чебанова Н.В., Єфименко Т.І СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Фінансовий облік: Підручник. - К: ВЦ «Академія», 2007. - 704с.

39. Чумаченко М., Білоусова І. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №10. - с.35.

40. Шевчук О.А. Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.А. Шевчук. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

41. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - 3 - те вид., перероб. І доп. - К.: Знання, 2007. - 439 с.


documentaedwyzx.html
documentaedxgkf.html
documentaedxnun.html
documentaedxvev.html
documentaedycpd.html
Документ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ